ოჯალეშის ვენახი

ჭვიტილური

ოჯალეში

ოდა, 1933

ვენახი ორბელში. ზ.დ. 800 მ.

ძელშავის ვენახი სოფელ ბოსტანაში

ორბელურის რთველი ლეჩხუმში

ორბელური ოჯალეში

ოჯალეში

გალერეა